Όροι διαγωνισμού

«ΙΝΤΕΡΤΑΝ Α.Ε.»

1) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι επαγγελματίες δραστηριοποιούμενοι είτε ατομικά, είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή στον χώρο της εστίασης ή του τουρισμού.

2) Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της άνω Διοργανώτριας εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΑΝ Α.Ε., οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3) Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από τη Δευτέρα 28/06/21 ώρα 09:00 έως και την Παρασκευή 23/07/21 και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο διαγωνισμό το παραπάνω χρονικό διάστημα, μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού και μέσω των κοινωνικών δικτύων της εταιρείας (Facebook, Instagram). Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση, που θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, από εξουσιοδοτημένο ειδικά προς το σκοπό αυτό, υπάλληλο της εταιρείας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, την Δευτέρα 26/07/21 και ώρα 12:00. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει τέσσερις (4) νικητές και τέσσερις (4) αναπληρωματικούς.

4) Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική σελίδα που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής της ενέργειας, να συμπληρώσουν τα ελάχιστα προσωπικά τους δεδομένα (όνομα, επώνυμο, πόλη, κλάδος επιχείρησης, επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας & e-mail) στην αντίστοιχη φόρμα, κερδίζοντας έτσι μια (1) συμμετοχή για την ηλεκτρονική κλήρωση. Ο συμμετέχων κατά την εγγραφή του έχει τη δυνατότητα να συναινέσει έτσι ώστε η Διοργανώτρια εταιρία να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail με σκοπό την προώθηση προσφορών, προϊόντων και ενημερωτικού υλικού επιλέγοντας «Ναι» στην αντίστοιχη ερώτηση «Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό για προσφορές και εκδηλώσεις μέσω email», χωρίς η αποδοχή αυτή να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.

5) Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν την Τρίτη 27/07/21 και ώρα 12:00, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και στο Facebook, Instagram. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email και τηλεφωνικά, όπου και θα τους ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή των δώρων τους.
Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση.

Εάν οι νικητές ή κάποιος από αυτούς δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε να ενημερώσουν την Διοργανώτρια για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση & Τ.Κ.) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί τους ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιος από τους Νικητές αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω, διάθεσή τους.

6) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κλπ. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

7) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

8) Η Διοργανώτρια έχει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από τη σελίδα, δικαιούμενη να τις μεταβιβάσει περαιτέρω κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο δε συμμετέχων συναινεί στη δυνατότητα της Διοργανώτριας να προβεί σε κάθε είδους τροποποιήσεις, αλλαγές και προσθήκες που αυτή επιθυμεί.

9) Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη σελίδα της με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

10) Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας και τη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 των παρόντων όρων συμμετοχής.

11) Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος, αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια της Χαλκίδας.

12) Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

13) Για τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ως ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης ή του τουρισμού, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, περιοχή, πόλη ή και νομό, κλάδο επιχείρησης, όνομα σημείου, τηλέφωνο επικοινωνίας και email των συμμετεχόντων, ενώ για τους νικητές του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα προβεί σε ανακοίνωση του ονοματεπωνύμου τους/της επωνυμίας της ατομικής επιχείρησης, στη σελίδα της στο Instagram και στο Facebook και εν γένει στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από τη διοργανώτρια, είναι η καταχώρηση της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και η ανακοίνωση των νικητών. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων, την οποία χορηγούν κατά την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Ως προς τους Νικητές του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Νικητών προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους, για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους, τον έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων, την παράδοση των δώρων τους και την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών και τη θεμελίωση/ άσκηση των νομικών αξιώσεων. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών είναι η εκτέλεση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων της Διοργανώτριας καθώς και το έννομο συμφέρον της.

Η Διοργανώτρια ως υπεύθυνη επεξεργασίας, λαμβάνει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη σύννομη επεξεργασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις επιταγές της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ), τον Ν.4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να μη κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (με εξαίρεση την ανακοίνωση των νικητών, όπως προαναφέρθηκε). Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τηρηθούν για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εν συνεχεία θα καταστραφούν με ασφάλεια.

Οι συμμετέχοντες (ως ατομικές επιχειρήσεις) έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και δικαίωμα αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ, σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, αλλά και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια στο email info@tesserabioproducts.gr.

Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

14) Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

15) Στο Διαγωνισμό ανακηρύσσονται τέσσερις (4) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν ο καθένας προϊόντα της Διοργανώτριας από τη σειρά βιολογικών προϊόντων της TESSERA Bio Products αξίας (1.000,00) € έκαστος. Το δώρο αυτό δεν είναι ανταλλάξιμο ή εξαργυρώσιμο με άλλες υπηρεσίες ή χρήματα. Ισχύει εντός του 2021. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

16) Το δώρο θα παραληφθεί μέσω αποστολής από την εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΑΝ Α.Ε..

17) Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Χαλκίδας.

Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους, που έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Έχουν αναρτηθεί στο link. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της Διαχειρίστριας Εταιρείας.